Access

Address
12955 Mitsui, Ichiki Kushikino,Kagoshima 896-0068
TEL. +81-996-32-2800(Main)
TEL. +81-996-32-2892(Sales)
e-mail : ksn_eigyou@mitsui-kinzoku.com